POLITYKA PRYWATNOŚCI

TAXI POLSKA

I. WSTĘP

Korzystając z Aplikacji Taxi Polska użytkownicy udostępniają Administratorowi różne informacje, które stanowią ich dane osobowe. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu zapoznanie użytkowników z zasadami przetwarzania tych danych oraz ze związanymi z tym procesem uprawnień użytkowników. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności przed jej akceptacją.

W niniejszej Polityce Prywatności użytkownicy mogą znaleźć odpowiedzi na takie pytania jak:

  • kto jest Administratorem moich danych osobowych?

  • jakie dane będą przetwarzane przez Administratora?

  • w jakim celu będą przetwarzane moje dane osobowe oraz jak długo będą one przetwarzane?

  • komu Administrator będzie udostępniał moje dane?

  • jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem moich danych przez Administratora?

Zasady opisane w niniejszej Polityce Prywatności mają zastosowanie do wszystkich osób korzystających z Aplikacji lub przekazujących Administratorowi swoje dane osobowe w celu rozpoczęcia korzystania z Aplikacji. Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do ochrony danych osobowych taksówkarzy świadczących usługi na rzecz użytkowników Aplikacji.

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych użytkowników Aplikacji jest:

ELE TAXI POLSKA- CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Siedzibna 22 03-317 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000906581.

Kontakt z Administratorem jest możliwy:

  • korespondencyjnie na adres:

ELE TAXI POLSKA- CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA sp. z o.o.

ul. Siedzibna 22

03-317 Warszawa

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

kontakt@taxipolska.pl


III. ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH GROMADZONYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych użytkownika:

1. Dane przekazywane przez użytkowników Aplikacji

Administrator przetwarza m. in. dane osobowe przekazywane mu bezpośrednio przez użytkowników Aplikacji. Przekazanie Administratorowi danych następuje przede wszystkim poprzez zakładanie lub modyfikowanie konta użytkownika Aplikacji, jak również w wyniku zamawiania usług przewozu za pośrednictwem Aplikacji (także bez uprzedniej rejestracji konta użytkownika), kontaktu z Administratorem w sprawach związanych z działaniem Aplikacji lub ewentualnym wypełnianiu dobrowolnych ankiet, jakie mogą zostać wygenerowane za pośrednictwem Aplikacji.

Informacje przekazywane Administratorowi przez użytkownika mogą obejmować w szczególności: imię i nazwisko, dane kontaktowe – w tym adres zamieszkania, numer telefonu lub adres e-mail, login i hasło do konta użytkownika, preferowany język komunikacji, dane karty kredytowej lub karty płatniczej, preferowany/domyślny sposób zapłaty, czy adresy zapisane przez użytkownika.

2. Dane powstające w związku z korzystaniem przez użytkownika z Aplikacji

W związku z zamawianiem usług przewozu za pośrednictwem Aplikacji generowane są dodatkowe dane osobowe użytkownika Aplikacji związane z zamówieniem i wykonaniem takiej usługi.

Wśród tego typu danych w pierwszej kolejności należy wskazać dane lokalizacyjne, w tym aktualną lokalizację użytkownika, adres rozpoczęcia i zakończenia kursu oraz trasę przejazdu.

Możliwość pozyskiwania przez Administratora danych o aktualnej lokalizacji użytkownika może być uzależniona od wyboru odpowiednich ustawień urządzenia mobilnego przez użytkownika. Udostępnianie Administratorowi informacji o aktualnej lokalizacji nie jest niezbędne dla korzystania z Aplikacji, jednak nieudostępnienie tych danych może ograniczać funkcjonalność Aplikacji. Informacje dotyczące aktualnej lokalizacji użytkownika mogą być zbierane przez Administratora na podstawie danych GPS, adresów IP lub sieci Wi-Fi. Informacje odnośnie aktualnej lokalizacji użytkownika mogą być zbierane, gdy Aplikacja jest uruchomiona na pierwszym planie, a jeśli taka opcja jest włączona w ustawieniach aplikacji lub w uprawnieniach urządzenia mobilnego – również gdy Aplikacja działa w tle.

Zakres informacji generowanych w związku z korzystaniem przez użytkownika z Aplikacji obejmuje również: rodzaj usługi przewozu wybranej przez użytkownika (np. przewóz pojazdem typu kombi/bus), czas oczekiwania na rozpoczęcie przejazdu, czas rozpoczęcia i zakończenia kursu oraz łączny czas trwania kursu, wysokość kwoty należnej za wykonany przejazd oraz wybrany sposób zapłaty, w tym dane karty płatniczej lub karty kredytowej albo dane wykorzystanego vouchera (np. karty bezgotówkowej ELE Taxi, jednorazowego kuponu kredytowego ELE Taxi lub elektronicznego kodu kredytowego ELE Taxi).

Ponadto Administrator może pozyskiwać dane odnoszące się do urządzenia mobilnego, za pośrednictwem którego użytkownik korzysta z Aplikacji, takie jak informacje dot. modelu sprzętu, systemów operacyjnych i wersji, oprogramowania, preferowanych języków, oraz informacje na temat ruchu urządzenia oraz informacje o sieci komórkowej.3. Informacje przekazywane przez Taksówkarza

W przypadku, gdy w czasie korzystania z usługi przewozu zamówionej za pośrednictwem Aplikacji, użytkownik Aplikacji dopuści się zachowania niezgodnego z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu Aplikacji, Taksówkarz wykonujący usługę może przekazać Administratorowi informacje związane z takim zdarzeniem. Administrator na podstawie takich informacji może podjąć działania zmierzające do zapobiegnięcia tego typu sytuacjom w przyszłości, w tym dokonać przymusowej dezaktywacji konta użytkownika wraz z uniemożliwieniem danemu użytkownikowi ponownego założenia konta w Aplikacji.

IV. SPOSÓB WYKORZYSTYWANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Aplikacji w celach związanych z korzystaniem przez użytkowników z Aplikacji oraz z ulepszaniem jej funkcjonalności. Administrator nie przekazuje oraz nie udostępnia danych osobowych użytkowników innym podmiotom do celów prowadzonego przez nie marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe użytkowników Aplikacji nie są przez Administratora wykorzystywane dla podejmowania zautomatyzowanych decyzji wobec użytkowników Aplikacji, jak również nie są poddawane operacjom profilowania.

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w następujących celach:

1. Realizacja usług na rzecz użytkownika

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Aplikacji przede wszystkim w celu umożliwienia Administratorowi świadczenia na rzecz użytkownika usługi pośrednictwa w procesie zamawiania przez użytkownika usług przewozu świadczonych przez Taksówkarzy lub Partnerów. Ponadto dane użytkowników przetwarzane są w celu umożliwienia Partnerom lub Taksówkarzom świadczenia usługi przewozu na rzecz użytkownika. Dane osobowe są również przetwarzane celem zapewnienia kontroli nad prawidłowością realizacji usługi przewozu świadczonej na rzecz użytkownika, w szczególności w zakresie czasu oczekiwania na taksówkę, czasu i trasy przejazdu oraz kwoty należnej za wykonany przejazd.

2. Realizacja płatności za usługi

Administrator wykorzystuje dane osobowe użytkownika w celu realizacji lub ułatwienia realizacji płatności przez użytkownika za usługę przewozu zamówioną za pośrednictwem Aplikacji, w tym w celu umożliwienia dokonania Autoryzacji Automatycznej w rozumieniu Regulaminu Aplikacji.

3. Zapewnienie użytkownikowi kontroli nad prawidłowością realizacji usług

Administrator wykorzystuje dane dotyczące historycznych przejazdów użytkownika Aplikacji w celu umożliwienia temu użytkownikowi sprawowania kontroli nad prawidłowością wykonania usługi przewozu w szczególności poprzez możliwość sprawdzenia trasy przejazdu, czasu przejazdu oraz kwoty naliczonej za wykonaną usługę.

4. Zapewnienie najwyższego poziomu obsługi klienta

Administrator przetwarza dane użytkowników Aplikacji w celu maksymalizacji efektywności w udzielaniu pomocy użytkownikom Aplikacji w przypadku ich kontaktu z działem obsługi klienta Administratora. W szczególności Administrator przetwarza te dane w celu umożliwienia bezpiecznej identyfikacji użytkownika oraz skrócenia czasu potrzebnego do udzielania odpowiedzi na zadane pytania.

5. Rozwój aplikacji i wzmocnienie ochrony użytkownika

Administrator wykorzystuje dane osobowe użytkowników w celu ciągłego rozwoju Aplikacji i jej funkcjonalności, a także w celu wzmacniania ochrony użytkowników. Administrator przetwarza dane celem wykrywania i usuwania błędów w oprogramowaniu i rozwiązywania problemów operacyjnych Aplikacji, rozwijania nowych funkcji dostępnych w Aplikacji, a także przeciwdziałania nieuprawnionemu korzystaniu z konta użytkownika i innym nadużyciom.

6. Zabezpieczenie potencjalnych roszczeń przeciwko użytkownikowi

Administrator przechowuje dane dotyczące przejazdów zrealizowanych za pośrednictwem Aplikacji w celu zapewnienia możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony potencjalnych roszczeń Administratora, Partnera lub Taksówkarza świadczącego usługę przewozu przeciwko użytkownikowi Aplikacji.

Ponadto w przypadku dopuszczenia się przez użytkownika zachowania niezgodnego z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu Aplikacji w czasie korzystania z usługi przewozu zamówionej za pośrednictwem Aplikacji, Administrator będzie przetwarzała dane takiego użytkownika w celu nieumożliwienia mu ponownej rejestracji konta użytkownika Aplikacji.

7. Marketing bezpośredni i informacja handlowa

Administrator może, w przypadku udzielenia przez użytkownika Aplikacji odrębnej, dobrowolnej zgody, przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu prowadzenia przez Administratora działalności marketingowej związanej z Aplikacją, w szczególności w celu dostarczania użytkownikowi informacji i reklam w zakresie nowych usług i funkcji związanych z Aplikacją, a także informacji o prowadzonych w ramach Aplikacji wydarzeniach promocyjnych i innych informacji handlowych.

V. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika Aplikacji przez cały okres aktywności jego konta, tj. od dnia rejestracji konta użytkownika w Aplikacji do dnia zamknięcia lub przymusowej dezaktywacji tego konta. W przypadku korzystania z Aplikacji bez uprzedniej rejestracji konta użytkownika Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika od chwili rozpoczęcia korzystania przez niego z Aplikacji do chwili wykonania umowy przewozu zawartej pomiędzy użytkownikiem a Taksówkarzem lub Partnerem.

Po dokonaniu przez użytkownika zamknięcia konta lub jego przymusowej dezaktywacji przez Administratora, a także w przypadku korzystania przez użytkownika z Aplikacji bez uprzedniej rejestracji konta, Administrator będzie przechowywał dane osobowe użytkownika w zakresie i przez okres niezbędny dla zapewnienia Administratorowi możliwości dochodzenia lub obrony potencjalnych roszczeń Administratora, Partnera lub Taksówkarza świadczącego usługę przewozu przeciwko użytkownikowi Aplikacji, tj. do czasu upływu okresu przedawnienia takich potencjalnych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

Ponadto w przypadku przymusowej dezaktywacji konta użytkownika w związku z niezgodnym z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu Aplikacji zachowaniem użytkownika w czasie korzystania z usługi przewozu zamówionej za pośrednictwem Aplikacji, Administrator jest uprawniony do dalszego przechowywania danych osobowych użytkownika w zakresie niezbędnym dla zablokowania możliwości ponownego utworzenia konta w Aplikacji przez takiego użytkownika.

VI. POTENCJALNI ODBIORCY DANYCH

Dla zapewnienia prawidłowego i pełnego funkcjonowania Aplikacji niekiedy niezbędne jest udostępnianie danych osobowych użytkowników Aplikacji podmiotom innym niż Administrator. Administrator może udostępniać dane osobowe użytkowników Aplikacji:

1. Taksówkarzom

Administrator świadczy na rzecz użytkowników usługi pośrednictwa w procesie zamawiania przez nich usług przewozu. Usługa przewozu jest natomiast świadczona przez Partnerów lub Taksówkarzy, tj. osoby wykonujące licencjonowane usługi przewozu taksówką, współpracujące z Administratorem lub Partnerem (zdefiniowanym poniżej). W związku z powyższym, dla umożliwienia wykonania przez Taksówkarza usługi przewozu zamówionej przez użytkownika za pośrednictwem Aplikacji niezbędnym jest zezwolenie Administratorowi na udostępnianie Taksówkarzom danych osobowych użytkownika Aplikacji. Wśród danych użytkownika Aplikacji udostępnianych Taksówkarzom mogą znajdować się: imię i nazwisko użytkownika, login użytkownika, dane kontaktowe – w tym numer telefonu lub adres e-mail, adres rozpoczęcia kursu, adres zakończenia kursu, wskazany przez użytkownika czas rozpoczęcia kursu, sposób zapłaty.

2. Partnerom Administratora

Aplikacja umożliwia zamówienie usługi przewozu u Taksówkarzy zrzeszonych w ramach korporacji ELE Taxi oraz innych współpracujących z Administratorem taksówkowych korporacji regionalnych zwanych Partnerami, które mogą przetwarzać dane osobowe użytkowników Aplikacji w imieniu Administratora. Administrator podejmuje wszelkie starania, aby Partnerzy przetwarzali powierzone im dane przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa tych informacji. Lista Partnerów dostępna jest w Aplikacji.

Ponadto w określonych przypadkach, określonych w Regulaminie Aplikacji, stroną umowy przewozu nie są Taksówkarze lecz właśnie Partnerzy. Dlatego dla umożliwienia wykonania przez Partnera usługi przewozu zamówionej przez użytkownika za pośrednictwem Aplikacji niezbędnym jest zezwolenie Administratorowi na udostępnianie Partnerom danych osobowych użytkownika Aplikacji.

3. Właścicielowi konta użytkownika Aplikacji

Jeśli z wykorzystaniem konta użytkownika Aplikacji zostanie zamówiona usługa przejazdu na rzecz pasażera innego, aniżeli ten użytkownik, dane dotyczące przejazdu realizowanego na rzecz takiego pasażera będą automatycznie udostępnione właścicielowi konta użytkownika Aplikacji wykorzystanego do zamówienia przejazdu.

4. Usługodawcom w zakresie rozliczania płatności oraz obsługi IT

Administrator może udostępniać dane osobowe użytkownika Aplikacji osobom trzecim świadczącym na rzecz Administratora lub Partnera usługi związane z przetwarzaniem płatności za usługi przewozu zamówione za pośrednictwem Aplikacji, ponadto Administrator udostępnia dane osobowe użytkownika Aplikacji firmom świadczącym szeroko pojęte usługi związane z obsługą IT

5. Na uzasadnione żądanie organów ścigania lub innych władz

Administrator może udostępnić dane osobowe użytkownika Aplikacji funkcjonariuszom państwowych organów ścigania lub innych władz w przypadku wystąpienia przez taki organ z uzasadnionym wnioskiem o udostępnienie danych użytkownika Aplikacji w związku z prowadzonym przez organ postępowaniem lub w przypadku skierowania wniosku o wszczęcie postępowania przez Administratora.

6. Za zgodą użytkownika Aplikacji

Administrator może udostępniać dane osobowe użytkowników Aplikacji odbiorcom innym niż wyżej opisani, wyłącznie po uzyskaniu zgody użytkownika Aplikacji na takie udostępnienie.Niezależnie od powyższego kręgu potencjalnych odbiorców danych osobowych, Administrator informuje, że może dojść do udostępnienia lub przekazania danych osobowych użytkowników Aplikacji osobie trzeciej w przypadku zbycia przez Administratora całości lub części jego przedsiębiorstwa, a także w przypadku połączenia Administratora z innym podmiotem, przekształcenia formy prawnej Administratora lub przejęcia Administratora przez inny podmiot, jak również w związku z restrukturyzacją Administratora. W przypadku takiego udostępnienia lub przekazania, użytkownicy Aplikacji zostaną o tym odrębnie poinformowani

VII. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW APLIKACJI

Każdemu użytkownikowi Aplikacji przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem ich danych osobowych:

1. Prawo dostępu do danych

Każdy użytkownik posiada dostęp do swoich danych osobowych za pośrednictwem konta użytkownika Aplikacji. Jednocześnie użytkownicy mogą zwrócić się do Administratora o potwierdzenie czy ich dane osobowe są przez Administratora przetwarzane, udzielenie dostępu do ich danych osobowych, w tym przekazanie ich kopii, a także o przekazanie informacji, do których udzielenia Administrator jest prawnie zobligowany.

2. Prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych

Każdy użytkownik może za pośrednictwem Aplikacji modyfikować podane przez siebie dane osobowe, prostować dane osobowe, które zostały przez niego podane w sposób nieprawidłowy, jak również uzupełniać dane niekompletne. Samodzielna modyfikacja niektórych danych wprowadzonych przez użytkownika może powodować ograniczenia w funkcjonalności Aplikacji do czasu zatwierdzenia tych modyfikacji przez Administratora. Użytkownicy mogą zwrócić się bezpośrednio do Administratora o sprostowanie ich danych osobowych, które są nieprawidłowe, jak również o uzupełnienie danych niekompletnych, jednocześnie podając dane prawidłowe lub niezbędne do uzupełnienia.

3. Prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania

Każdy użytkownik może za pośrednictwem Aplikacji usunąć konto użytkownika Aplikacji.

Użytkownicy są ponadto uprawnieni do żądania od Administratora usunięcia dotyczących ich danych osobowych. Jeżeli zachodzą określone prawem okoliczności uzasadniające żądanie usunięcia danych złożone przez użytkownika Aplikacji, Administrator dokona usunięcia danych zgodnie z żądaniem użytkownika; w przeciwnym wypadku Administrator poinformuje użytkownika o odmowie usunięcia danych. Usunięcie danych na żądanie użytkownika może wiązać się z koniecznością przeprowadzenia przez Administratora przymusowej dezaktywacji konta użytkownika.

Pomimo usunięcia konta użytkownika Aplikacji lub jego przymusowej dezaktywacji, jak również pomimo zgłoszenia przez użytkownika żądania usunięcia dotyczących go danych osobowych, Administrator będzie uprawniony do dalszego przetwarzania danych osobowych użytkownika w zakresie niezbędnym dla zapewnienia Administratorowi możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony potencjalnych roszczeń przeciwko użytkownikowi Aplikacji, jak również niezbędnym dla wywiązania się z ciążących na Administratorze z mocy prawa obowiązków wymagających dalszego przetwarzania.

Użytkownicy mają także prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących ich danych osobowych. Jeżeli zachodzą określone prawem okoliczności uzasadniające żądanie ograniczenia przetwarzania danych, Administrator postąpi zgodnie z żądaniem użytkownika; w przeciwnym wypadku Administrator poinformuje użytkownika o odmowie ograniczenia przetwarzania danych.

4. Prawo do przenoszenia danych

Każdy użytkownik może żądać od Administratora wydania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dostarczonych przez takiego użytkownika i dotyczących go danych osobowych oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.

Ponadto użytkownik ma prawo żądać by Administrator przesłał dostarczone przez użytkownika i dotyczące go dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to dla Administratora technicznie możliwe.

W przypadku, gdy w odniesieniu do określonych danych osobowych lub w określonych okolicznościach prawo do przenoszenia danych nie przysługuje użytkownikowi, Administrator po otrzymaniu od użytkownika oświadczenia o zamiarze skorzystania z tego prawa poinformuje o tym użytkownika.

5. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli dane osobowe użytkownika Aplikacji są przez Administratora przetwarzane na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego, użytkownik Aplikacji ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.

Ponadto użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na podstawie uzasadnionych prawnie interesów Administratora.

6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Każdy użytkownik może wnieść skargę na Administratora do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ­- w przypadku uznania, że Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika Aplikacji w sposób naruszający przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności mające zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

7. Realizacja praw użytkownika Aplikacji

Użytkownik Aplikacji może realizować część przysługujących mu uprawnień, takich jak dostęp czy sprostowanie lub uzupełnianie danych, samodzielnie korzystając z Aplikacji.

Ponadto przysługujące użytkownikowi prawo dostępu do danych, prawo uzupełniania i sprostowania danych, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, mogą być przez użytkownika Aplikacji realizowane w drodze oświadczeń/żądań zgłaszanych bezpośrednio Administratorowi w formie pisemnej na adres: ELE TAXI POLSKA – CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA sp. z o.o. ul. Siedzibna 22 03-317 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@taxipolska.pl.

Oświadczenia/żądania składane przez użytkowników Aplikacji powinny zawierać dane użytkownika pozwalające na jego pełną identyfikację przez Administratora, w szczególności wskazanie adresu e-mail właściwego do kontaktu z Administratorem. Administrator udziela wszelkich informacji wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że użytkownik w swoim oświadczeniu wyraźnie wskaże, iż informacja powinna zostać przez Administratora udzielona w formie pisemnej. W przypadku odmowy udzielenia informacji lub odmowy podjęcia działań objętych żądaniem użytkownika Aplikacji, Administrator poinformuje o tym fakcie użytkownika wraz z podaniem przyczyny takiej decyzji.

Administrator nie pobiera od użytkowników Aplikacji opłat za udzielanie informacji lub podejmowanie działań w związku z żądaniami użytkowników w zakresie ochrony ich danych osobowych. Jednakże w przypadku zgłaszania przez użytkownika żądań ewidentnie nieuzasadnionych lub nadmiernych, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator będzie uprawniony do pobrania od użytkownika dodatkowej opłaty za podjęcie działań związanych z takim żądaniem albo do odmowy podjęcia działań objętych żądaniem użytkownika.

VIII. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

1. Wykonywanie umowy z użytkownikiem

Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych użytkowników Aplikacji w zakresie i w celach określonych niniejszą Polityką Prywatności jest niezbędność tego przetwarzania dla prawidłowego i pełnego wykonywania zawartej pomiędzy Administratorem a użytkownikiem umowy pośrednictwa w procesie zamawiania usług przewozu przez użytkownika, a także dla podejmowania przez Administratora działań przed zawarciem tej umowy na żądanie użytkownika wyrażone poprzez przystąpienie do rejestracji konta użytkownika w Aplikacji lub rozpoczęcie korzystania z Aplikacji bez uprzedniej rejestracji.

Rozpoczęcie korzystania z Aplikacji przez użytkownika, bez względu na to czy działa jako użytkownik zarejestrowany albo niezarejestrowany, nie może nastąpić bez wcześniejszego złożenia przez użytkownika oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji niniejszej Polityki Prywatności.

Akceptacja Polityki Prywatności jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia i dalszego korzystania przez użytkownika z Aplikacji. Zakładając konto użytkownika Aplikacji użytkownik jest obowiązany do podania wyłącznie informacji oznaczonych jako „obowiązkowe” – podanie innych danych przez użytkownika jest dobrowolne. Niepodanie przez użytkownika danych niezbędnych do założenia konta użytkownika Aplikacji skutkuje uniemożliwieniem założenia takiego konta. Niepodanie przez użytkownika danych osobowych innych, aniżeli wymagane przy zakładaniu konta użytkownika Aplikacji może prowadzić do ograniczenia funkcjonalności oferowanych przez Aplikację.2. Uzasadnione prawnie interesy administratora

Podstawą do przetwarzania przez Administratora danych osobowych użytkownika w celu zabezpieczenia potencjalnych roszczeń przeciwko użytkownikowi, jak również w celu uniemożliwienia użytkownikowi ponownego założenia konta użytkownika Aplikacji są dodatkowo uzasadnione prawnie interesy Administratora, Partnerów lub Taksówkarzy. W pierwszym przypadku interes ten polega na umożliwieniu tym podmiotom dochodzenia lub obrony roszczeń związanych ze świadczeniem usług na rzecz użytkowników Aplikacji, natomiast w drugim przypadku interes ten polega na zapobieganiu zagrożeniom dla w/w podmiotów związanych z niezgodnym z prawem lub Regulaminem Aplikacji zachowaniem takiego użytkownika.

3. Zgoda użytkownika

Użytkownik może, w sposób dobrowolny, wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, w zakresie określonym niniejszą Polityką Prywatności, w celu prowadzenia przez Administratora działalności marketingowej związanej z Aplikacją, w szczególności w celu dostarczania użytkownikowi informacji i reklam w zakresie nowych usług i funkcji związanych z Aplikacją, a także informacji o prowadzonych w ramach Aplikacji wydarzeniach promocyjnych i innych informacji handlowych.

Użytkownik może w każdej chwili wycofać udzieloną Administratorowi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Cofnięcie przez użytkownika zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody użytkownika przed jej wycofaniem.

Wycofanie przez użytkownika dobrowolnej zgody na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych i informacji handlowej nie wpływa na dalszą możliwość korzystania przez niego z Aplikacji ani nie ogranicza dostępnych dla Użytkownika funkcjonalności Aplikacji.

IX. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać aktualizacjom dokonywanym przez Administratora, przy czym wprowadzane zmiany nie będą prowadzić do ograniczenia praw użytkownika lub nałożenia na niego dodatkowych obowiązków bez zgody użytkownika. Aktualna treść Polityki Prywatności jest stale dostępna w Aplikacji. O wprowadzeniu istotnych zmian użytkownicy zostaną dodatkowo powiadomieni przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji lub poczty elektronicznej. W zakresie w jakim jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, dalsze korzystanie z Aplikacji przez użytkownika oznacza akceptację Polityki Prywatności w zaktualizowanym brzmieniu.