REGULAMIN APLIKACJI ZAMÓWIENIOWEJ TAXI POLSKA

I. DEFINICJE POJĘĆ

 1. 1. Regulamin : zdefiniowane w poniższym dokumencie zasady korzystania z Aplikacji.
 2. 2. ELE Taxi: ELE TAXI WARSZAWA spółka z ograniczoną odpowiedzialności spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Marywilska 34J, 03-228 Warszawa, adres korespondencyjny: ul. Marywilska 34J, 03-228 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000524562.
 3. 3. Aplikacja: oprogramowanie Taxi Polska na urządzenia mobilne pozwalające na zamawianie usług taksówkowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, na obszarach (w miastach), w których usługi Przewozu świadczą Korporacje lub zrzeszeni w ramach tych Korporacji Taksówkarze.
 4. 4. Pasażer: osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji zgodnie z niniejszym Regulaminem. O ile Pasażerem nie jest osoba fizyczna wyposażona w pełną zdolność do czynności prawnych, na korzystanie z Aplikacji, w tym przetwarzanie danych osobowych, musi udzielić pisemnej zgody jej opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy.
 5. 5. przewóz Taxi: usługa transportu Pasażerów świadczona przez Taksówkarza przy pomocy taksówki, realizowana na podstawie umowy przewozu zawartej przez Pasażera z Taksówkarzem.
 6. 6. Taksówkarz: osoba fizyczna wykonująca licencjonowane usługi przewozu taksówką, współpracująca na podstawie umowy z Korporacją, uprawniona do realizacji, w ramach danej Korporacji, zamówień wygenerowanych przy użyciu Aplikacji przez Pasażera.
 7. 7. Partner: firma prywatna, stowarzyszenie lub zrzeszenie, współpracująca z ELE Taxi (w ramach sieci Taxi Polska 19100) oraz Taksówkarzami na zasadach określonych w odpowiednich umowach właściwych dla każdego z wymienionych podmiotów gospodarczych, odbierająca za pośrednictwem Aplikacji zamówienia na usługi przewozu rozpoczynające się na obszarze obsługiwanym przez danego Partnera. Lista Partnerów, tj. odrębny dokument określający Partnerów i obsługiwany przez nich obszar, dostępna jest w Aplikacji. Akceptując niniejszy Regulamin Pasażer jednocześnie akceptuje Listę Partnerów i przyjmuje do wiadomości, że może być ona zmieniana bez uprzedniej akceptacji Pasażera, na co Pasażer niniejszym wyraża zgodę.
 8. 8. Korporacja: ELE Taxi lub Partner.
 9. 9. Urządzenia mobilne: sprzęt teleinformatyczny z funkcją GPS, realizujący transmisję danych na potrzeby połączenia z Internetem, w szczególności tablety i smartfony pracujące pod systemami operacyjnymi Android lub iOS lub WP.
 10. 10. Przybliżony Koszt Przejazdu: instrukcyjna i przykładowa cena przejazdu obliczona przez Aplikację w oparciu o zdefiniowany przez Pasażera adres początku i adres końca przejazdu, powiązana z cenami stosowanymi przez Korporację, z której usług Taksówkarzy Pasażer korzysta. Przybliżony Koszt Przejazdu ma charakter niewiążący, gdyż podstawę do rozliczeń za świadczone usługi przejazdu stanowi wskazanie homologowanego taksometru.
 11. 11. Strefa Klienta lub Strefa Klienta Taxi Polska 19100 – multimedialne miejsce (serwis internetowy) pod adresem https://strefaklienta.taxipolska19100.com przeznaczone dla Klientów Bezgotówkowych, mających możliwość łączenia się z Internetem za pomocą urządzeń elektronicznych.
 12. 12. Klient Bezgotówkowy: Klient współpracujący z Korporacją na zasadach bezgotówkowych zawartych w odrębnej umowie i rozliczający się na podstawie faktur okresowych (miesięcznych).
 13. 13. Przewóz Bezgotówkowy: transport Pasażerów świadczony przez Taksówkarza przy pomocy taksówki, zrealizowany na podstawie umowy o współpracy zawartej przez Klienta Bezgotówkowego z Korporacją.
 14. 14. Autoryzacja w Taksówce – potwierdzenie uprawnienia do skorzystania z usługi Przewozu Bezgotówkowego na podstawie eJKK, JKK lub Karty Bezgotówkowej dokonywane w taksówce.
 15. 15. Autoryzacja Automatyczna – potwierdzenie uprawnienia do skorzystania z usługi Przewozu Bezgotówkowego, na podstawie Karty Bezgotówkowej, JKK lub eJKK dokonywane przy zamawianiu usługi Przewozu Bezgotówkowego, po przypisaniu Karty Bezgotówkowej, JKK lub eJKK do numeru telefonu Pasażera za pośrednictwem Strefy Klienta.
 16. 16. Przewóz: Przewóz Taxi lub Przewóz Bezgotówkowy.
 17. 17. Polityka Prywatności: dokument mający znaczenie nadane w rozdziale VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH pkt 1.

II. ZASADY OGÓLNE

 1. 1. Nie jest dozwolone rozpowszechnianie, powielanie lub modyfikowanie Aplikacji w części albo całości bez zgody ELE Taxi udzielonej na piśmie.
 2. 2. Aplikacja może być wykorzystywana przez Pasażera jedynie na własne ryzyko i odpowiedzialność, a korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne.
 3. 3. Aplikacja jest ogólnie dostępna w wybranych sklepach z aplikacjami i może być pobierana stamtąd bezpłatnie.
 4. 4. Korporacje nie pobierają od Pasażera opłat za korzystanie z Aplikacji.
 5. 5. Poprzez rejestrację konta użytkownika lub rozpoczęcie korzystania z Aplikacji bez rejestracji, po uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, Pasażer zawiera z ELE Taxi umowę, przedmiotem której jest nieodpłatne świadczenie przez ELE Taxi usługi pośrednictwa w procesie zamawiania usług Przewozu przez użytkownika. Pasażer przyjmuje do wiadomości, że za wyjątkiem Przewozów Bezgotówkowych realizowanych przez ELE Taxi, ELE Taxi nie jest stroną umowy Przewozu zawieranej przez Pasażera, jak również akceptuje fakt, iż ELE Taxi nie gwarantuje dostępności podmiotów gotowych do świadczenia usług na rzecz Pasażera w chwili składania przez niego zamówienia na Przewóz. Brak odpowiedzi na zamówienie złożone przez Pasażera za pośrednictwem Aplikacji lub inne przypadki nieprzyporządkowania zamówienia Pasażera do dostępnego Taksówkarza lub Korporacji nie stanowi niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy pośrednictwa przez ELE Taxi, co Pasażer niniejszym akceptuje.
 6. 6. Usługi Przewozu Taxi realizują Taksówkarze współpracujący z Korporacjami i to Taksówkarze ponoszą wyłączną odpowiedzialności za wykonywanie tych usług. Usługi Przewozu Bezgotówkowego realizują Korporacje przy udziale Taksówkarzy.
 7. 7. Aplikacja pozwala na przesyłanie do Korporacji informacji o zamówieniu usługi Przewozu przez Pasażera, a za tym do współpracującego z tą Korporacją Taksówkarza, w celu umożliwienia przyporządkowania zamówienia do dostępnego Taksówkarza i przyjęcia zamówienia przez Korporację lub Taksówkarza do realizacji.
 8. 8. Po zdefiniowaniu przez Pasażera informacji niezbędnych do złożenia zamówienia na usługę Przewozu, Aplikacja wylicza i podaje Przybliżony Koszt Przejazdu.
 9. 9. 9. Pasażer wypełniając formularz i klikając w przycisk „ZAMÓW”, składa zamówienie na usługę Przewozu i wyraża wolę:
  a. zawarcia umowy Przewozu Taxi z Taksówkarzem na warunkach określonych w rozdziale III Regulaminu lub
  b. skorzystania z Przewozu Bezgotówkowego na warunkach określonych w rozdziale IV Regulaminu.
 10. 10. Z chwilą przyjęcia zamówienia Pasażera na usługę Przewozu do realizacji przez Taksówkarza (w przypadku Przewozu Taxi) lub Korporację (w przypadku Przewozu Bezgotówkowego) następuje zawarcie umowy przewozu pomiędzy odpowiednio Pasażerem a Taksówkarzem lub Klientem Bezgotówkowym a Korporacją
 11. 11. Koszty związane z niezbędną transmisją danych, wykorzystywaną przez Aplikację, w całości obciążają Pasażera i wynikają jedynie z taryfikatorów usług operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Pasażer zawarł umowę, a ich składnikami nie są jakiekolwiek opłaty pobierane przez Korporacje.

III. PRZEWÓZ TAXI

 1. 1. W przypadku Przewozu Taxi, Pasażer zawiera z Taksówkarzem umowę przewozu wykonywaną przez Taksówkarza przy pomocy taksówki.
 2. 2. Podstawą do rozliczenia ceny wykonanej usługi Przewozu Taxi jest umowa pomiędzy Taksówkarzem a Pasażerem, zgodna z cennikiem stosowanym przez Korporację, z którą Taksówkarz jest związany.
 3. 3. Aplikacja może zawierać funkcję zapłaty za wykonany Przewóz Taxi poprzez bezpośrednie obciążenie karty płatniczej lub kredytowej Pasażera. O ile Aplikacja umożliwia taką formę płatności i Pasażer w zamiarze dokonania zapłaty wprowadzi do Aplikacji niezbędne dane związane z kartą kredytową lub płatniczą lub innym obsługiwanym przez Aplikację mechanizmem płatniczym, po zaznaczeniu w zamówieniu zamiaru dokonania zapłaty w takiej formie, Aplikacja umożliwi rozliczenie za usługę Przewozu Taxi danym mechanizmem płatniczym. Ewentualny koszt transakcji przy użyciu karty płatniczej lub kredytowej lub innym narzędziem płatniczym ponosi Pasażer, zależnie od umowy zawartej przez Pasażera z bankiem na obsługę karty kredytowej lub płatniczej lub wydawcą innego narzędzia płatniczego, którymi się posługuje.
 4. 4. Pasażer akceptuje, aby ELE Taxi obciążało lub składało dyspozycję obciążenia karty kredytowej lub płatniczej lub konta bankowego Pasażera (np. elektroniczne polecenie zapłaty), które zostało wskazane przez niego w Aplikacji w trakcie procesu płatności za usługę Przewozu Taxi.
 5. 5. Pasażer zobowiązuje się do zapewnienia wystarczających środków na koncie wykorzystywanym do płatności za Przewóz Taxi. W przypadku braku wystarczających środków na koncie w chwili płatności danym mechanizmem płatniczym (bezgotówkowym) lub innych okoliczności skutkujących nieudaną próbą obciążenia konta Pasażera, Korporacje lub Taksówkarze zastrzegają sobie prawo do wyegzekwowania należnych opłat i kosztów w innej formie, np. przelewem bankowym lub rozliczeniem gotówką bezpośrednio u Taksówkarza.
 6. 6. Korporacja, w tym ELE Taxi, nie ponosi odpowiedzialności za proces płatności przy wykorzystaniu obsługiwanych przez Aplikację mechanizmów płatniczych, w tym proces obciążania karty kredytowej lub płatniczej. W razie wystąpienia błędów dotyczących obciążeń, błędów rachunkowych lub awarii systemu płatniczego Pasażer zobowiązany jest do bezpośredniego kontaktu z dostawcą usług płatniczych lub wystawcą instrumentu płatniczego.
 7. 7. Pasażerowie mogą korzystać za pośrednictwem Aplikacji z dostępnych w ramach Korporacji rozliczeń bezgotówkowych, biletów, voucherów itp., o ile Korporacja wyraziła zgodę na taką formę rozliczeń za usługę i w sposób umówiony z Korporacją

IV. PRZEWÓZ NA ZASADACH BEZGOTÓWKOWYCH

 1. 1. Pasażer korzystając z usługi Przewozu Bezgotówkowego nie zawiera umowy przewozu z Taksówkarzem. Przewóz Bezgotówkowy odbywa się na podstawie umowy o współpracę zawartej przez Klienta Bezgotówkowego z Korporacją.
 2. 2. Do korzystania z usługi Przewozu Bezgotówkowego uprawniony jest Pasażer:
 3.  a. posiadający aktywną: Kartę Bezgotówkową (dalej: „Karta Bezgotówkowa”), Jednorazowy Kupon Kredytowy (dalej: „JKK”) lub Elektroniczny Kod Kredytowy (dalej: „eJKK”) wystawione przez jedną z Korporacji lub
 4.  b. dokonujący zamówienia usługi Przewozu z Urządzenia mobilnego (np. smartfon), którego numer telefonu jest przypisany do Karty Bezgotówkowej lub eJKK lub JKK.
 5. 3. Potwierdzenie uprawnienia do skorzystania z usługi Przewozu Bezgotówkowego może odbyć się poprzez Autoryzację w Taksówce lub poprzez Autoryzację Automatyczną. Zasady dokonywania Autoryzacji w Taksówce oraz Autoryzacji Automatycznej zostały określone poniżej.
 6. 4. Autoryzacja w Taksówce polega na:
 7.  a. podaniu Taksówkarzowi przez Pasażera kodu z JKK lub
 8.  b. podaniu Taksówkarzowi przez Pasażera kodu eJKK lub
 9.  c.okazaniu do autoryzacji Taksówkarzowi przez Pasażera Karty Bezgotówkowej, zależnie od tego, czym dysponuje Pasażer, celem przeprowadzenia Autoryzacji w Taksówce.
 10. 5. Autoryzacja Automatyczna jest możliwa tylko w przypadku, gdy zamówienie usługi Przewozu Bezgotówkowego zostanie dokonane przy wykorzystaniu konta użytkownika Aplikacji, do którego jest przypisany numer telefonu uprawnionego Pasażera, tj. Pasażera którego numer telefonu jest jednocześnie przypisany do Karty Bezgotówkowej lub eJKK lub JKK. Nie istnieje możliwość skorzystania z Autoryzacji Automatycznej w przypadku zamówienia usługi Przewozu Bezgotówkowego za pośrednictwem Aplikacji bez wcześniejszego zalogowania się do konta użytkownika Aplikacji.
 11. 6. W przypadku Autoryzacji Automatycznej Taksówkarz nie wydaje Pasażerowi jakiegokolwiek dowodu przejazdu.
 12. 7. Autoryzacja Automatyczna jest możliwa tylko w przypadku gdy usługa Przewozu Bezgotówkowego jest świadczona na terenie miast wpisanych na Listę Miast z Automatyczną Autoryzacją. Stanowiąca odrębny dokument Lista Miast z Automatyczną Autoryzacją dostępna jest w Aplikacji. Akceptując niniejszy Regulamin Pasażer jednocześnie akceptuje Listę Miast i przyjmuje do wiadomości, że może być ona zmieniana bez uprzedniej akceptacji Pasażera, na co Pasażer niniejszym wyraża zgodę.
 13. 8. Rozliczenie usługi Przewozu Bezgotówkowego odbywa się na podstawie faktur okresowych na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Korporacją a Klientem Bezgotówkowym.
 14. 9.W przypadku gdy została prawidłowo dokonana Autoryzacja Automatyczna, nie ma obowiązku dokonywania Autoryzacji w Taksówce.
 15. 10. W przypadku gdy nie została dokonana Autoryzacja Automatyczna ani Autoryzacja w Taksówce, dochodzi do Przewozu Taxi i Pasażer jest zobowiązany dokonać zapłaty za zamówioną usługę Przewozu gotówką lub, jeżeli taksówka jest wyposażona w terminal płatniczy, kartą płatniczą lub kredytową.

V. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. 1. Pasażer pobiera nieodpłatnie Aplikację z internetowego sklepu aplikacji i samodzielnie instaluje na Urządzeniu mobilnym. Pasażer może w każdej chwili zrezygnować z posługiwania się Aplikacją na trwałe przez jej samodzielne odinstalowanie z Urządzenia mobilnego lub czasowo przez zamknięcie Aplikacji. Odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia Mobilnego nie jest równoznaczne z usunięciem konta użytkownika Aplikacji.
 2. 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji, pasażer zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3. 3. Po bezpłatnej rejestracji (założeniu) konta użytkownika, polegającej na wpisaniu wymaganych danych i otrzymanego kodu rejestracyjnego oraz po akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności, Pasażer otrzymuje możliwość zamawiania za pośrednictwem Aplikacji usług Przewozu z wykorzystaniem stałego konta użytkownika.
 4. 4. Z chwilą rejestracji konta użytkownika lub rozpoczęcia korzystania z Aplikacji bez uprzedniej rejestracji Pasażer zawiera z ELE Taxi umowę, przedmiotem której jest nieodpłatne świadczenie przez ELE Taxi usługi pośrednictwa w procesie zamawiania usług przewozu przez Pasażera. Umowa pośrednictwa ulega automatycznemu rozwiązaniu z chwilą usunięcia konta użytkownika przez Pasażera lub przymusowej dezaktywacji konta użytkownika, a w przypadku złożenia przez Pasażera zamówienia Przewozu bez uprzedniej rejestracji – z chwilą przyjęcia zamówienia Pasażera do realizacji przez Taksówkarza lub Korporację albo poinformowaniu Pasażera o braku dostępnych przejazdów. Za wyjątkiem Przewozów Bezgotówkowych realizowanych przez ELE Taxi, ELE Taxi nie świadczy na rzecz Pasażerów usług Przewozu.
 5. 5. Usługi Przewozu Taxi realizowane są przez Taksówkarzy współpracujących z Korporacją obsługującą dany obszar/miasto. Stronami umowy Przewozu Taxi są zatem Taksówkarz i Pasażer. Stronami umowy Przewozu Bezgotówkowego są Korporacja i Klient Bezgotówkowy. W związku z powyższym wszelkie reklamacje Pasażera dotyczące usługi Przewozu (zarówno Przewozu Taxi, jak i Przewozu Bezgotówkowego) powinny być kierowane bezpośrednio do Korporacji we współpracy z którą świadczy usługi dany Taksówkarz.
 6. 6. Pasażer zobowiązuje się do nie udostępniania swojego konta użytkownika Aplikacji innym osobom w celu nieautoryzowanego jego użycia oraz do nieudostępniania swojego Urządzenia mobilnego celem skorzystania przez osobę trzecią z Aplikacji bez uprzedniej rejestracji.
 7. 7. Konto użytkownika Pasażera i dane dostępowe do Aplikacji powinny być chronione przez Pasażera i nie udostępniane jakimkolwiek innym osobom. Udostępnianie przez Pasażera informacji dostępowych do jego konta użytkownika może prowadzić do jego nieautoryzowanego wykorzystania przez osobę trzecią. Odpowiedzialność za skutki niezachowania swoich danych dostępowych w poufności lub ich niewłaściwego zabezpieczenia ponosi wyłącznie Pasażer.
 8. 8. Pasażer będzie wprowadzał do Aplikacji wyłącznie informacje zgodne ze stanem faktycznym oraz będzie używał Aplikacji tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
 9. 9. Stwierdzenie przez Pasażera nieautoryzowanego użycia jego konta użytkownika Aplikacji powinno zostać niezwłocznie zgłoszone telefonicznie pod numerem 22 811 11 11 lub na adres e-mail kontakt@taxipolska.pl. W wyniku zgłoszenia nieautoryzowanego użycia ELE Taxi dokona przymusowej dezaktywacji konta użytkownika.
 10. 10. Konto użytkownika Aplikacji może zostać czasowo lub trwale dezaktywowane przez ELE Taxi, gdy:
 11.  a. Pasażer wykorzystuje Aplikację niezgodnie z Regulaminem lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego; lub
 12.  b. Pasażer narusza prawa autorskie do Aplikacji; lub
 13.  c. Pasażer zamawia usługi Przewozu i bez uzasadnionej przyczyny nie korzysta z zamówienia w trakcie realizacji zlecenia lub nie dokonuje odwołania zamówienia przed rozpoczęciem jego realizacji, o ile powtarza się to częściej niż 4 razy w miesiącu; lub
 14.  d. wystąpi jakiekolwiek inne zdarzenie, z którym niniejszy Regulamin lub Polityka Prywatności wiąże możliwość przymusowej dezaktywacji konta Pasażera.
 15. 11. O czasowym lub trwałym dezaktywowaniu konta użytkownika, ELE Taxi może powiadomić Pasażera SMS-em lub wiadomością e-mail.
 16. 12. W związku z rozwojem Aplikacji ELE Taxi zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Aplikacji bez uwarunkowania prawa do tych zmian wynikiem konsultacji lub zgodą użytkujących ją Pasażerów i Korporacji.
 17. 13. ELE Taxi zastrzega sobie prawo, w związku z prowadzeniem odpowiednio prac modernizacyjnych Aplikacji, serwisem lub administracją sprzętem lub oprogramowaniem lub z przyczyn losowych lub niezależnych od ELE Taxi, do czasowego wstrzymania działania Aplikacji lub niektórych jej funkcji, bez indywidulanego powiadomienia Pasażerów. Powyższe zdarzenia mogą ograniczać lub wyłączać czasowo możliwość korzystania z Aplikacji, co Pasażer niniejszym akceptuje. W związku z powyższym Pasażerowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezapewnienia stałej i nieprzerwanej dostępności Aplikacji przez ELE Taxi.
 18. 14. Pasażer jest w pełni odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkich danych zawartych w Urządzeniu Mobilnym, na którym jest zainstalowana Aplikacja, a ELE Taxi nie odpowiada za utratę tych danych przez Pasażera.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. 1. Pasażer akceptuje fakt, że za wyjątkiem Przewozów Bezgotówkowych realizowanych przez ELE Taxi, ELE Taxi nie świadczy usług Przewozu, a wszystkie Usługi Przewozu są świadczone przez Taksówkarzy lub Partnerów.
 2. 2. ELE Taxi nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych po stronie Pasażera, Partnera lub Taksówkarza w związku z zawarciem i wykonywaniem przez w/w podmioty zawartej pomiędzy nimi za pośrednictwem Aplikacji umowy Przewozu. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za prawidłową realizację usługi Przewozu na rzecz Pasażera (należyte wykonanie umowy Przewozu), w tym z tytułu opóźnienia ze spełnieniem lub niewykonania usługi Przewozu, jest odpowiednio będący stroną umowy Przewozu Taksówkarz lub Korporacja.
 3. 3. ELE Taxi nie gwarantuje dostępności podmiotów gotowych do świadczenia usług na rzecz Pasażera w chwili składania przez niego zamówienia na usługę Przewozu. ELE Taxi nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zamówienia przez Pasażera usługi Przewozu za pośrednictwem Aplikacji oraz brak dostępu Pasażera do usług Przewozu za pośrednictwem Aplikacji.
 4. 4. ELE Taxi nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych po stronie Pasażera, Korporacji lub Taksówkarza w związku z rozliczeniem usługi Przewozu pomiędzy tymi podmiotami.
 5. 5. ELE Taxi nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych w związku z korzystaniem z Aplikacji przez Pasażera, w tym za działania i zaniechania Pasażera związane z Aplikacją, jak również z tytułu szkód wynikających z polegania Pasażera na funkcjonalnościach Aplikacji.
 6. 6. ELE Taxi nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialność w przypadku rozbieżności pomiędzy Przybliżonym Kosztem Przejazdu i faktycznym kosztem Przejazdu, co wynika z instrukcyjnego i niewiążącego charakteru Przybliżonego Kosztu Przejazdu.
 7. 7. ELE Taxi nie gwarantuje stałej dostępności Aplikacji dla Pasażerów, w związku z czym ELE Taxi nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia w dostępie lub brak dostępu do Aplikacji, które mogą nastąpić w szczególności w związku z prowadzeniem prac modyfikacyjnych lub konserwacyjnych na Aplikacji, jak również awarią serwerów lub systemów wspomagających Aplikację.
 8. 8. ELE Taxi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wprowadzeniem przez Pasażera do Aplikacji nieprawidłowych, niepełnych lub niejednoznacznych danych.
 9. 9. ELE Taxi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z działaniami lub zaniechaniami operatorów telekomunikacyjnych i podmiotów obsługujących narzędzia płatnicze, wykorzystywane przez Pasażera celem zapłaty należności za Przejazd.
 10. 10. Powyższe wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ELE Taxi mają zastosowanie w najszerszym zakresie, w jakim jest to zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z regulacjami dotyczącymi ochrony praw konsumenta.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1. Dla umożliwienia Pasażerowi prawidłowego i pełnego korzystania z Aplikacji niezbędnym jest przetwarzanie danych osobowych Pasażera. Wszelkie informacje związane z ochroną danych osobowych Pasażerów, takie jak określenie administratora danych osobowych, zakres zbieranych danych, sposób ich wykorzystywania oraz prawa Pasażera związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, zostały określone w odrębnym dokumencie - Polityce Prywatności, który jest udostępniany Pasażerowi do zapoznania przed założeniem konta w Aplikacji oraz jest stale dostępny w Aplikacji./li>
 2. 2. Rozpoczęcie korzystania z Aplikacji przez Pasażera wiąże się z koniecznością uprzedniej akceptacji przez Pasażera Polityki Prywatności.
 3. 3. Wyrażenie przez Pasażera zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach innych, aniżeli ściśle związanych z działaniem Aplikacji jest dobrowolne, co zostało bliżej określone w Polityce Prywatności Aplikacji.
 4. 4. Cofnięcie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego złożenie było dobrowolne, nie wpływa na możliwość dalszego korzystania przez Pasażera z Aplikacji.

VIII. ZAPISY KOŃCOWE REGULAMINU

 1. 1. Regulamin uznaje się za obowiązujący od daty jego opublikowania.
 2. 2. ELE Taxi zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O wprowadzeniu istotnych zmian Pasażerowie zostaną dodatkowo powiadomieni przez ELE Taxi za pośrednictwem Aplikacji lub poczty elektronicznej. W zakresie w jakim jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, dalsze korzystanie z Aplikacji przez Pasażera oznacza akceptację Regulaminu w zaktualizowanym brzmieniu.
 3. 3. Wykonywanie Regulaminu reguluje prawo polskie, a wszelkie spory będą rozstrzygane na drodze polubownej lub przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby danej Korporacji.